Home / ศูนย์ข่าวใต้ / อธิบดีกรมธนารักษ์ ลงพื้นที่ จ.สงขลา เปิดโครงการ “จัดทำชุมชน ให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ”

อธิบดีกรมธนารักษ์ ลงพื้นที่ จ.สงขลา เปิดโครงการ “จัดทำชุมชน ให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ”

อธิบดีกรมธนารักษ์ ลงพื้นที่ จ.สงขลา เปิดโครงการ “จัดทำชุมชน ให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

อธิบดีกรมธนารักษ์ ลงพื้นที่ จ.สงขลา เปิดโครงการ “จัดทำชุมชน ให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สข.506 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ ขยาย/ปรับปรุงพื้นที่ตลาดเดิม และตลาดสร้างขึ้นใหม่ให้แก่เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการที่ไม่มีสถานที่ค้าขาย และผู้ประกอบการรายใหม่ได้มีอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้ และมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัด

วันที่ (20 พ.ย. 62) ที่ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านพระพุทธ หมู่ที่ 7 ตำบลเทพา อำภอเทพา จังหวัดสงขลา นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิดโครงการ “จัดทำชุมชน ให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สข.506 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ ขยาย/ปรับปรุงพื้นที่ตลาดเดิม และตลาดสร้างขึ้นใหม่ให้แก่เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการที่ไม่มีสถานที่ค้าขาย และผู้ประกอบการรายใหม่ได้มีอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้ และมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัด โดยมี นายสนอง จันทร์รักษ์ นายอำเภอเทพา นางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสงขลา คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ และมีประชาชนทั้งพี่น้องชาวไทยพุทธไทยมุสลิมในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า รัฐบาลได้มีโยบายในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพในลักษณะต่าง ๆ และมอบหมายให้ส่วนราชการดำเนินการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน กรมธนารักษ์ในฐานะหน่วยงานในกำกับของกระทรวงคลัง และมีหน้าที่ในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุกว่า 12.5 ล้านไร่จึงเล็งเห็นว่าการนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนการดำเนินโครงการดังกล่าว จะเป็นช่องทางหนึ่งในการสนับสนุนให้ประชาชนได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ชุมชน อันจะส่งผลให้เกิดอาชีพ

และรายได้อย่างยั่งยืน โดยสิ่งสำคัญนอกจากพื้นที่ที่กรมธนารักษ์ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับในการดำเนินโครงการแล้ว ความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน

โครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และก่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปได้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งต้องขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ร่วมเป็น “ภาคีในการพัฒนา” ในวันนี้ ถือได้ว่าเป็นก้าวแรก และก้าวสำคัญที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล ดังคำกล่าวที่ว่า “ประสานพลังทุกส่วน เพื่อมวลประชา มุ่งพัฒนาสังคม”

ด้าน นายนิวัฒน์ นันทคีรี ธนารักษ์พื้นที่สงขลา กล่าวว่า โครงการ “จัดทำชุมชน ให้เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สข.506 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ได้บูรณาการการทำแผนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากให้เป็นรูปธรรมตามแนวทางกลยุทธ์ 3 สร้าง คือ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน กรมธนารักษ์ ในฐานะหน่วยงานในกำกับของกระทรวงการคลังมีภารกิจในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุกว่า 12.5 ล้านไร่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม ท่องเที่ยว อนุรักษ์ และศูนย์ราชการ ดังนั้น เพื่อสนองรับนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงการคลัง จึงได้เสนอโครงการดังกล่าว โดยนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนการดำเนินโครงการ พร้อมจัดทำเป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าชุมชน เพื่อให้เกิดการสร้างอาชีพ และมีรายได้อย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่อไป โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้กำหนดแผนการดำเนินโครงการให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด และในวันนี้เป็นการเปิดโครงการบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สข.506 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ปัจจุบันใช้ประโยชน์ในราชการกรมการศาสนา ทั้งนี้ ภายในบริเวณงานยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ กรือโป๊ะ , โรตี , น้ำบูดู , กะปิ , เครื่องจักสาน ฯลฯ ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมร่วมอุดหนุน

สุธิดา พฤกษ์อุดม /ข่าว/ภาพ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา

Check Also

ทน.สงขลา ปักธงแดงตลอดแนวชายหาดสมิหลาและหาดชลาทัศน์เตือนห้ามลงเล่นน้ำทะเล

เทศบาลนครสงขลา …